Volikirjad ja allkirja kinnitamine

Sealhulgas vanema nõusolek alaealise lapse reisimiseks välisriiki.

VOLITUS

Juhul, kui isik kellel on vaja teha tehingut, ei saa ise tehingus osaleda, siis on võimalik anda volitus. Volitus on tehinguga antud esindusõigus. Kui esindajale teeb tehingu esindatava nimel, siis sellest tehingust tekkivad õigused ja kohustused esindatavale.

Kui seaduses on tehingu tegemiseks ette nähtud teatud kindel vorm, peab tehingu tegemiseks antud volitus olema samas vormis. Nii näiteks võib vallasasja müümiseks anda volituse suulises vormis. Volitaja esindamiseks kohtus tuleb volitus vormistada vähemalt kirjalikus vormis. Kui aga volitaja soovib anda volitust näiteks kinnistu müügiks, peab volitus olema notariaalselt tõestatud vormis.

Seaduses on sätestatud piiranguid, milliseid tehinguid ei saa teha volituse alusel. Volituse alusel ei saa teha näiteks testamenti, sõlmida abieluvaralepingut ja sõlmida abielu.

VOLIKIRI

Volikiri on dokument, mis tõendab esindaja volitusi.

Notar vormistab volikirja kahes originaaleksemplaris, millest üks jääb notari arhiivi, teine aga väljastatakse volitajale.

Volitus lõppeb, kui esindaja on teinud tehingu, milleks volitus oli antud või kui volituses antud tähtaeg on möödas. Esindatav võib volituse igal ajal tagasi võtta. Kui volituse kohta on antud volikiri, siis loetakse, et volitus kehtib seni, kuni volikirja ei ole esindatavale tagasi antud või kehtetuks kuulutatud. Kui notari poolt tõestatud volituse andja soovib volituse lõpetada, kuid mingil põhjusel ei ole tal võimalik volikirja tagasi võtta, siis tuleb tal pöörduda notari poole, kes tõestab volitaja tahteavalduse volikirja kehtetuks kuulutamiseks. Seejärel avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded volikirja kehtetuks kuulutamise kohta vastav teade. Kümne päeva möödumisel peale teate avaldamist muutub volikiri kehtetuks.

ALLKIRJA KINNITAMINE

Allkirja kinnitamine on toiming, mille puhul notar kinnitab selle isiku allkirja, kes notari juuresolekul mingi dokumendi allkirjastas. Dokumendi teksti notar ei koosta ja sisu otseselt kontrollima ei pea. Dokument, mida soovitakse notari juuresolekul allkirjastada, võib olla ka võõrkeelne. Näiteks kui alaealine laps läheb ilma vanemateta või ühe vanemaga reisile ning vanemad soovivad lapse saatjale anda kaasa nõusoleku, siis pöörduvad nad nõusolekuga notari büroosse ja notar kinnitab selle vanema allkirja, kes soovib nõusolekut anda. Notari tasu allkirja kinnitamisel on üks allkiri 12,75 eurot, millele lisandub käibemaks. Kui soovitakse, et notar koostaks ka selle dokumendi, mida allkirjastada, siis lisandub 18,20 eurot, millel lisandub käibemaks. Dokumendi koostamise osas tuleb aga eelnevalt notariga kokku leppida, sest notari poolt koostatavad dokumendid on enamasti eesti keelsed. Vaid teatud dokumentide puhul võimalik, et koostame need vene keeles või inglise keeles.

ÄRAKIRJADE JA VÄLJAVÕTTETE KINNITAMINE

Meie poole võte pöörduda ka kui soovite saada dokumentidest notariaalselt kinnitatud ärakirju või väljavõtteid. Notar kinnitab ka dokumendi esitamise aega; avaliku registri andmete ja väljatrüki õigsust; isiku elusolekut ja teatud kohas viibimist ning muid lihtsaid asjaolusid.

Notari tasude kohta leiad infot siit.