Abiellumisega seotud toimingud

Abielu sõlmimine ja abieluvaraleping.

Alates 01.07.2010 on võimalik abielu sõlmida ka notari juures.

Abiellumiseks tuleb notarile esitada abiellumisavaldus, mille saavad abiellujad ühiselt täita notaribüroos. Kaasa on vaja võtta abiellujate isikut tõendavad dokumendid ja juhul kui abiellujate sünd ei ole registreeritud rahvastikuregistris, ka sünnitunnistused. Isik, kes on olnud varem abielus, peab esitama abielu lõppemist või kehtetuks tunnistamist tõendava dokumendi (nt abikaasa surmadokument, abielulahutuse dokument), kui abielu lõppemine ei ole registreeritud rahvastikuregistris.

Abielu sõlmitakse mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel abiellujate poolt notarile avalduse esitamisest. Erandjuhtudel ja mõjuvatel põhjustel võib tähtaega lühendada või pikendada.

Abielu sõlmimisega seotud notari tasu vastavalt notari tasu seadusele on 63,90 eurot.
Kui notarile on esitatud avaldus abielu sõlmimiseks ning notar on avaldajaid nõustanud, kuid notarist sõltumatutel asjaoludel abielu sõlmimist ei järgne, on notari tasu 44,70 eurot. Notari tasudele lisandub käibemaks.

ABIELU VÄLISMAALASE JA VÄLISRIIGI ELANIKUGA

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta tõendama, et tal on Eestis viibimiseks seaduslik alus (nt elamisluba, viisa). Seaduslikul alusel Eestis viibimist ei pea tõendama EL liikmesriigi kodanik.

Lisaks abiellumiseks esitatavatele muudele dokumentidele peab abielluja, kelle elukoht ei ole Eestis, esitama elukohajärgses riigis välja antud tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend). Tõend kaotab kehtivuse, kui abielu ei sõlmita tõendi väljastamisest arvates kuue kuu jooksul, kui tõendis ei ole märgitud lühemat kehtivusaega.

Nimetatud tõend tuleb kas legaliseerida või kinnitada apostilliga, täpsema info leiad siit. Tõend peab olema tõlgitud eesti keelde ja varustatud vandetõlgi, notari või konsulaarametniku kinnitusega tõlke õigsuse kohta.

ABIELUVARALEPING

Abiellumisel on abiellujatel võimalus valida kolme varasuhte liigi vahel: varaühisus, vara lahusus ja vara juurdekasvu tasaarvestus. Abiellumisavalduse esitamisel selgitab notar varasuhete erinevusi, et abiellujad saaksid teha oma valiku. Valikut saab kuni abiellumiseni muuta. Kokkuvõtliku info varasuhete kohta leiad Notarite Koja kodulehelt.

Kui abielu ajal soovivad abikaasad oma varasuhet muuta tuleb sõlmida notari juures abieluvaraleping. Abieluvaralepinguga on võimalik varem valitud varasuhe asendada mõne teise seaduses sätestatud varasuhtega või leppida kokku, kummale abikaasale kuuluvad üksikud esemed ja õigused. Abieluvaraleping lõpeb abielu lõppemisel, uue abieluvaralepingu sõlmimisel või varasuhte lõpetamisel kohtus.