Pärandiga seotud tehingud

Sealhulgas testamendid, pärimislepingud, pärimismenetlus jne.

PÄRANDIGA SEOTUD TEHINGUD

Pärimisega seotud tehingud notari juures on testamentide ja pärimislepingute tõestamine ning peale isiku surma tema vara pärimismenetluse läbiviimine, mille käigus selgitatakse välja pärijad. Kui peale pärimismenetluse läbiviimist soovivad pärijad pärandvara jagada, siis pärandvara jagamise kokkulepped tõestab samuti notar.

TESTAMENDI TEGEMINE

Pärimisseaduse kohaselt saab teha testamenti ehk korraldust oma surma puhuks, kas notari juures või kodus. Kodus saab teha omakäelist testamenti, mille puhul testamendi tegija kirjutab kogu testamendi oma käega või tunnistajate juuresolekul allkirjastatud testmenti, mille puhul võib testament olla trükitud ja testamendi tegija allkirjastab selle vähemalt kahe tunnistaja juuresolekul. Erinevus notariaalselt tõestatud testamendi ja koduse testamendi vahel on nende kehtivuses. Notariaalne testament kehtib seni, kuni seda ei muudeta või ei tühistata. Kodune testament kehtib aga üksnes kuus kuud. Seetõttu on koduse testamendi tegemisel väga oluline märkida testamendile ka testamendi allkirjastamise kuupäev.

Notariaalselt tõestatud testamendi eeliseks on selle koostamine õigusteadmistega isiku (notari) poolt, kelle kohustuseks on ühtlasi välja selgitada isiku tahe ning selle kaudu vältida hilisemaid testamendi tõlgendamisest tekkida võivaid vaidluseid pärijate vahel.

Testament tuleks vormistada siis, kui soovitakse pärimist reguleerida teisiti kui toimuks seadusejärgse pärimise puhul, samuti juhul kui soovitakse mõnele konkreetsele isikule (ka seadusjärgsele pärijale) määrata mingi kindel ese.

Kui Te ei ole kindel, kas Teil tuleks teha testamenti või mitte, siis võite  tulla esmalt konsultatsioonile, mille käigus notar kuuluab Teie soove, vastab Teie küsimustele ning selgitab Teile milliseid korraldusi on võimalik surma puhuks teha ja vajadusel koostab testamendi. Kui konsultatsioonile järgneb testamendi tegemine, siis konsultatsiooni eest eraldi tasu ei võeta. Juhul kui testamenti ei tehta, siis toimub konsultatsiooni eest tasumine hinnakirja alusel.

PÄRIMISLEPING

Pärimisleping on pärija ning pärandaja vaheline kokkulepe, millega pärija kas loobub oma pärimisõigusest või määratakse pärijaks. Pärimislepingut ei saa pärandaja iseseisvalt ühepoolselt muuta ning seetõttu on see väga siduv korraldus oma surma puhuks. Pärimisleping peab olema notariaalselt tõestatud.

PÄRIMISMENETLUS PÄRIJATE VÄLJASELGITAMISEKS

Peale isiku surma, tuleb pöörduda notari poole, selleks, et välja selgitada pärijad. Pärimismenetlus tuleb läbi viia ka juhul, kui pärandaja on teinud testamendi. Pärimismenetlus lõppeb notari juures pärimistunnistuse väljastamisega ja selle dokumendi alusel saab pärija vara oma nimele.

Kui pärijaid on mitu ja soovitakse omavahel pärandiks olev vara ära jagada, siis pärimismenetluse lõpetamise järgselt on pärijatel võimalik sõlmida pärandvara jagamise kokkulepe, millega määratakse igale pärijale mingi kindel ese või mõtteline osa sellest ning võimalikud hüvitised teistele pärijatele neile kuulunud osade eest.

Juhul, kui Teie lähedane sureb, ning Te ei ole kindel, kas Teil tuleb pärimiseks avaldust teha, siis võtke meiega ühendust ning tulge esmalt konsultatsioonile. Konsultatsioonis saate esitada küsimusi ja notar selgitab pärimisseadusega reguleeritud pärimismenetluse läbiviimise korda ning tähtaegu. Kui konsultatsiooni kägus jõuate arusaamisele, et on vaja pärimsimenetlust algatada siis saame koostada kohe ka vastava avalduse või määrata uue aja avalduse tegemiseks. Sellisel juhul konsultatsiooni eest eraldi tasu ei võeta. Kui selgub, et menetluse algatamine ei ole vajalik, siis toimub konsultatsiooni eest tasumine hinnakirja alusel.

PÄRANDIST LOOBUMINE

Tähelepanu tuleks kindlasti pöörata asjaolule, et juhul, kui Te ei soovi pärimisest osa võtta, siis tuleb esitada notarile notariaalselt tõestatud avaldus pärandist loobumiseks kolme (3) kuu jooksul arvates päevast kui Te saite teada pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest.

Notari tasude kohta leiad info siit.